طب سنتی

بررسی روشهای پیشگیری و درمان اختلالات حافظه و شناخت در طب سنتی ایران: یک مطالعه

دکترفرشته قراط ، دکترمحمد حسن آزما ،دکترمهرداد کریمی ، دکتررباب صحاف

http://www.jiitm.ir/browse.php?a_id=365&sid=1&slc_lang=fa