الکترودیاگنوز، سندرم تونل مچ دستی ، عصب مدیان ، لیزر تراپی

مقایسه لیزر کم توان با درمان حمایتی در سندرم تونل مچ دستی جانبازان نخاعی پاراپلژیک

نویسندگان : دکتر هادی شجاعی - دکتر محمد حسن آزما ( سخنران ) - دکتر محمدرضا سروش

 - ارائه شده در اولین همایش ارتقاء سلامت ایثارگران به صورت سخنرانی      

   - چاپ در مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( طب جنوب ) - لینک مجله