عضلانی-مفصلی

مشکلات عضلانی، مفصلی اسکلتی اندامهای فوقانی و ستون فقرات گردنی در جانبازان نخاعی کوادری پلژیک

دکتر هادی شجاعی‏‏-  دکترمحمد حسن آزما -دکتر فرحناز فلاحتی- دکتر محمدرضا سروش

- ارائه شده در اولین همایش ملی توانبخشی در حوادث و سوانح  به صورت پوستر و دریافت تقدیر نامه  

- ارائه شده دراولین همایش ارتقاء سلامت ایثارگران به صورت پوستر 

- چاپ در نشریه علمی پژوهشی طب جانباز

 خلاصه :