دکتر آزما

مقالات علمی ودوره های آموزشی کوتاه مدت و دریافت گواهی نامه با موضوع مدیریت و اقتصاد

ارائه و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری – تهران ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد وحسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار - تهران